feed info

10,813 článků z EnviWeb - GMO

Evropě jde o dekarbonizaci průmyslu. Další celkem 4,8 miliardy eur posílá přes novou výzvu Inovačního fondu. Šanci mají i projekty z ČR

23. listopadu zveřejnila Evropská komise nové výzvy na podporu zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií s rekordním rozpočtem 4 miliardy eur. Projekty z členských zemí mohou získat dotaci v pěti tematických kategoriích: obecná dekarbonizace (projekty malého rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty středního rozsahu), obecná dekarbonizace (projekty velkého......

I jedle bělokorá má své kůrovce

Středoevropské jehličnaté lesy čelí zvýšenému tlaku biotických škodlivých činitelů, v posledních letech zejména podkorního a dřevního hmyzu. Důsledkem je oslabení až rozpad porostů zejména smrku ztepilého a borovice lesní, neboť tyto dřeviny patří mezi dominantně zastoupené jehličnany. Jedli bělokoré se dosud nevěnovalo příliš pozornosti. Její zastoupení...

Školní les do kapsy

V srdci Prahy 8 byl začátkem listopadu vysázen v pořadí již pátý školní lesík v rámci inovativního projektu Školní les do kapsy vzdělávacího centra TEREZA. Tento projekt, který našel inspiraci v Holandsku, přináší přírodu zpět do městského prostředí, v tomto případě do těsné blízkosti ZŠ Ústavní. Dětmi vysázené lesíky nejsou jen obyčejnou...

Zelený kruh: zákon o strategických investicích byl přijat v rozporu s pravidly

Zelený kruh považuje schválení novely liniového zákona, resp. zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury Sněmovnou a Senátem za chybný krok. Zákon byl připraven netransparentním způsobem a s množstvím věcně nesouvisejících přílepků. Některé z přijatých změn přitom zásadním způsobem mění práva občanů i samospráv a omezují rozsah... ...

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. listopadu 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horního Labe byla zaznamenána silně nadnormální......

Golfový areál ve Vinoři používá výhradně recyklovanou vodu z čistírny

Po několika letech příprav letos na jaře otevřel své brány golfový areál společnosti Prague City Golf ve Vinoři. A to i za přispění Pražských vodovodů a kanalizací. Unikátem tohoto hřiště je vzhledem k nulové dostupnosti alternativních zdrojů pro zálivku zavlažování 100% upravené recyklované odpadní vody z čistírny odpadních vod Kbely. Recyklovaná voda... ...

Inovace ve využití vodíku v praxi: signatáři Vodíkové Vysočiny se inspirovali v Dolním Bavorsku

Program zahrnoval návštěvu firmy Maier Korduletsch v Pasově, kde bylo v nedávné době otevřeno Centrum mobility (Next Mobility Hub), včetně čerpací stanice pro vozidla na vodíkový pohon v Pasově Sperrwies. Účastníci si prohlédli tuto moderní technologickou infrastrukturu a diskutovali se zástupci rodinné firmy Maier Korduletsch, která funguje v Bavorsku již po několik......

Kanadská provincie Saskatchewan získala významné finanční prostředky na rozvoj projektu s mikroreaktorem eVinci. Dokončení je naplánováno na rok 2029

Saskatchewan Research Council (SRC) získal významné vládní finanční prostředky na rozvoj projektu prvního mikroreaktoru Westinghouse eVinci? v Kanadě. Společnosti Westinghouse a SRC podepsaly v loňském roce memorandum o porozumění s cílem společně vypracovat plán umístění mikroreaktoru eVinci v Saskatchewanu, aby bylo možné dále zkoumat průmyslové, výzkumné a... ...

SAKO Brno otevře druhou směnu na automatické třídicí lince

Už téměř sedm tisíc tun plastu a kovových obalů vytřídila automatická třídicí linka v Brně od zahájení pravidelného provozu v březnu tohoto roku. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno počítá s tím, že do konce prosince ještě nejméně tisíc tun přibyde. Vytížení linky je velké, o vytříděné druhotné suroviny je zájem, proto SAKO Brno hledá zaměstnance......


Čtvrtek 30. listopadu 2023


EKOLAMP: Hájíme zájmy výrobců v Evropě

Prostřednictvím asociace EucoLight, která sdružuje evropské kolektivní systémy pro sběr a recyklaci osvětlovací techniky, bojuje EKOLAMP za zájmy svých členů na půdě Evropské unie. V letošním roce se EucoLight aktivně zapojuje do hodnocení stávající směrnice o odpadních elektrozařízeních (OEEZ). Tato směrnice z roku 2012 na evropské úrovni upravuje celou......

K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje

Částkou přesahující 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj společně se sedmero obcemi z okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady. Letošní sezóna přitom... ...

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Středočeský kraj i v příštím roce podpoří aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). V rozpočtu je alokováno 8 milionů korun na Program 2024 na poskytování dotací na EVVO, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo. ,,Peníze jsou určeny na ekologické výukové programy, výstavy, semináře, ale i na technické a odborné zázemí......

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné... ...

Znovuvyužití stavebního materiálu napomůže k dekarbonizaci stavebnictví

Evropa se má dle Green Deal stát do roku 2050 prvním bezemisním kontinentem. Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) připravuje od začátku letošního roku zásadní dokument Zero Carbon Roadmap pro stavebnictví, který bude základním vodítkem k dosažení uhlíkově neutrálního vystavěného prostředí v Česku. Vzhledem k tomu, že stavebnictví a provozování budov patří...

Setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Česká asociace paraplegiků (CZEPA) uspořádali v rámci projektu CE-Spaces4All (Místa dostupná všem) setkání s poskytovateli služeb v cestovním ruchu na Znojemsku, které se uskutečnilo 25. října 2023 ve Znojemském městském pivovaru. Setkání se zúčastnili zástupci Městského úřadu Znojmo (starostka,... ...


Středa 29. listopadu 2023


Ministr zemědělství schválil sazby mimořádné finanční podpory pro zemědělce

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne mimořádnou pomoc pro české zemědělce ve výši 243 milionů korun, 163 milionů z rozpočtu EU, 80 milionů z národních peněz. Letos v září vláda přijala návrh příslušného nařízení vlády a ministr zemědělství Marek Výborný schválil sazby pro jednotlivé sektory. Výplaty podpory budou zahájeny ještě v letošním roce. ......

Evropský parlament schválil Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi

Evropský parlament schválil 21. listopadu 2023 Akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi, jehož cílem je do roku 2030 dosáhnout 40% roční produkce technologií s nulovou spotřebou a získat 25% podíl na celosvětovém trhu. Poslanci Evropského parlamentu rozšířili legislativu tak, aby zahrnovala celý dodavatelský řetězec, a rozšířili okruh zahrnutých technologií o... ...

Zelená označení výrobků podle nového průzkumu matou spotřebitele. Je zapotřebí přísnějších pravidel EU

Dnes zveřejněný mezinárodní spotřebitelský průzkum ukazuje naléhavost greenwashingu. Průzkum, který provedly organizace BEUC a ICRT[1] v 16 evropských i mimoevropských zemích, zjišťoval, jak spotřebitelé vnímají tvrzení o zelenosti produktů a služeb. Podle výsledků jsou pro spotřebitele hlavně matoucí, jen 3 % respondentů tvrdí, že dokážou poznat nepravdivá... ...

Česko je ze 34 % zasaženo suchem. Snižují se i stavy spodních vod - za posledních 10 let klesla průměrná měsíční vydatnost pramenů o 127 %

Vody v řekách ubývá a v poslední době se snižují i stavy spodních vod. Poukazují na to data Českého hydrometeorologického ústavu, ze kterých vyplývá, že například hodnota indikátoru standardizované měsíční vydatnosti pramenů, tzv. VAL, poklesla za posledních 10 let u hlubokých vrtů o 127 %. Spodní vody jsou přitom důležitým zdrojem pitné vody a ovlivňují i......

Dva krajské projekty získaly prestižní ocenění v oblasti elektronizace veřejné správy

Ekonomický systém JEKIS se umístil v kategorii krajů na druhém místě, odečty energií pak ve stejné kategorii získaly speciální ocenění. Předání diplomů proběhlo v rámci slavnostního večera 20. listopadu 2023 v pražském Obecním domě. Kraj šetří energie mimo jiné prostřednictvím centrálního shromažďování a analýzy informací o jejich spotřebě v...

Klíčové priority pro COP28: Konec dotací na fosilní paliva do roku 2025 a ambice v obnovitelné energii do roku 2030

Evropský parlament potvrdil 21. listopadu 2023 své priority pro nadcházející konferenci OSN o změně klimatu COP28 a zdůraznil výzvu k ukončení všech dotací na fosilní paliva do roku 2025 a podporu globálních cílů ztrojnásobit do roku 2030 množství energie z obnovitelných zdrojů a zdvojnásobit energetickou účinnost. Usnesení rovněž vyzývá země, aby posílily... ...


Úterý 28. listopadu 2023


Certifikační rámec pro odstraňování uhlíku s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050

Evropský parlament schválil 21.listopadu 2023 nový certifikační rámec EU pro technologické a přírodní odstraňování uhlíku, jehož cílem je posílit úsilí o dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Poslanci Evropského parlamentu se 448 hlasy pro, 65 proti a 114 se zdrželo hlasování vyslovili pro systém, který zvýší schopnost EU kvantifikovat a ověřovat... ...

Nová pravidla EU pro snižování, opětovné používání a recyklaci obalů

Evropský parlament schválil 23. listopadu 2023 nová pravidla pro obaly platná v celé EU, která mají řešit narůstající problémy s odpady a podporovat snižování množství obalů, jejich opětovné použití a recyklaci. Schválená zpráva stanoví konkrétní cíle pro snižování množství plastových obalů a navrhuje zákaz lehkých plastových odnosných tašek,...

CEET VŠB-TUO slaví vítězství v aplikovaném výzkumu za rok 2022

Je možné lidem, z jejichž komínů vychází hustý a štiplavý kouř prokázat, zda do svého kotle přiložili odpadky či jiné nevhodné palivo? Pracovníci Výzkumného energetického centra na ni kladně odpověděli tím, že navrhli metodu ,,SEMAFOR". Tým odborníků z Výzkumného energetického centra (VEC), jedné ze součástí CEET, se zasadil o metodu, která umožňuje......

Den s Českou kvalitou

Minulý týden jsme slavnostně předali certifikáty novým držitelům ekoznačky Ekologicky šetrná služba na Dni s Českou kvalitou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Novými držiteli ekoznačky jsou Best Western Hotel Moráň a ekologické centrum Toulcův dvůr. Pražský Best Western Hotel Moráň získal jak českou ekoznačku Ekologicky šetrná služba, tak i evropskou EU... ...